Migrationsrätt

Har du kommit till Sverige för att söka skydd undan förföljelse och förtryck? Eller önskar du få flytta till Sverige för att bo med någon här eller få arbeta i Sverige? Kontakta i så fall Advokatfirman Z så hjälper vi dig.

Den som har lämnat sitt hemvistland för att fly undan förföljelse på grund av exempelvis sin sexuella läggning, kön eller politiska uppfattning och befinner sig i Sverige har rätt att få sitt skyddsbehov prövat. Detsamma gäller om du har flytt från ett land där det råder krig och man därigenom riskerar att skadas. Ansökan görs till Migrationsverket som senare också prövar din ansökan och ditt skyddsbehov och om du kan beviljas uppehållstillstånd. I sådana ärenden har man som huvudregel rätt till ett offentligt biträde som staten bekostar. För att du ska få bästa förutsättningar att få stanna i Sverige är det viktigt att du är väl förberedd inför utredningarna hos Migrationsverket. Ta därför kontakt med oss så snart du kan så hjälper vi dig i ett tidigt skede av processen.

Förutom att hjälpa personer som söker asyl i Sverige kan vi även agera ombud inför Migrationsverket vid ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbete eller studier samt vid ansökan om svenskt medborgarskap. Vi åtar oss även uppdrag för personer som Migrationsverket tagit i förvar för att exempelvis verkställa beslut om utvisning.