Socialrätt

I vissa fall kan socialnämnden omhänderta barn om det anses föreligga en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling kan skadas. Om du eller ditt barn blivit tvångsomhändertaget har du alltid rätt till ett offentligt biträde och du har rätt att välja ditt biträde. Du kan redan i ett tidigt skede framföra ditt önskemål om biträde till din socialsekreterare och du kan då från början få hjälp och stöd i ärendet. Det offentliga biträdet hjälper dig sedan under hela processen och vid en eventuell förhandling vid domstol. Kostnaden för det offentliga biträdet bekostas alltid av staten.

Utöver frågor om tvångsomhändertaganden av barn enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, har vi även kompetens och åtar oss uppdrag inom mål om:

  • LPT, lag om psykiatrisk tvångsvård

  • LRV, lag om rättspsykiatrisk vård

  • LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall